Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY E – I

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

psycholog-e-i-baner.jpgEgodystónia
Egodystónia je nesúlad určitého cítenia, prežívania, predstáv, myšlienok, vlastností alebo chovania s vlastným sebavnímaním, ich neprijatie ako súčasť svojej osobnosti, ich konflikt s poňatím ideálneho ja
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egodystonie
Egodystónna sexuálna orientácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egodystonní_sexuální_orientace

Elektrin komplex
Elektrin komplex je termín používaný v psychoanalýze na označenie milostnej náklonnosti dcéry k otcovi. Opak Elektrinho komplexu – milostný vzťah syna s matkou – sa nazýva Oidipovský komplex
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrin_komplex
http://en.wikipedia.org/wiki/Electra_complex
Oidipov a Elektrin komplex u dieťaťa
http://www.kankan.sk/clanok/matka-a-dieta/oidipov-a-elektrin-komplex-u-dietata/17293
Čo je Elektrin komplex
http://www.zaria.cz/clanek/matka-a-dite/co-je-oidipuv-komplex/18732/co-je-elektrin-komplex/18733

NASPÄŤ

Emócie
Emócie sú psychologické procesy zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdečného rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia), zmenami pohotovosti a koncentrácie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Em%C3%B3cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
Kategória: Emócie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Em%C3%B3cie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Emoce
Emocionalita, referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/emocionalita/17/19922
Klasifikácia emócií, referát
http://referaty.aktuality.sk/klasifikacia-emocii/referat-12891
Emócie, ktoré menia život
http://www.enjoyemotions.sk/pocit-pocity-emocia-emocie/
Články o emóciách
http://www.xraj.sk/blog/category/osobny-rozvoj/emocie/
Emócie, múdrosť tela a cesta liečenia
http://www.prohuman.sk/psychologia/emocie-mudrost-tela-a-cesta-liecenia
Emocionálna inteligencia
http://www.infovek.sk/predmety/etika/eq/eqM.php

NASPÄŤ

Extraverzia a introverzia
Extraverzia a introverzia patrí k základným rysom osobnosti a väčšina psychologických teórií s nimi pracuje. Extrovert (často napísané extroverti) sú ľudia obrátení "navonok" čiže "mimo seba", milujú spoločnosť, nadväzovanie nových kontaktov, akciu a rýchly život.
Introverti sa naopak "obracajú dovnútra", bývajú premýšľaví a mlčanliví, snažia si zachovať odstup a môžu sa javiť ako nespoločenskí.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extrovert
Introvert je človek, ktorý sa obracia do „svojho vnútra“, zameriava sa na svoj vlastný vnútorný svet, v ktorom prevláda fantázia a predstavivosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Introvert
Myers-Briggs Type Indicator (skr. MBTI, prekladané ako indikátor (osobnostných) typov (podľa) Myersovej a Briggsovej alebo typový indikátor (podľa) Myersovej a Briggsovej) je osobnostný test navrhnutý na identifikáciu osobnosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator
Psychologické typy: Úvod do MBTI
http://www.totaltraining.sk/index.php/psychologicke-typy-uvod-do-mbti
Carl Gustav Jung: Extrovert a introvert
http://jung.sneznik.cz/typy.htm
Introverzia a extroverzia, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/26079
Exkurz do psychológie C. G. Junga 4 . Štyri funkcie, dve zamerania a osem typov + FB
http://dolezite.sk/Exkurz_do_psychologie_C_G_Junga_4_9.html
http://www.facebook.com/pages/dolezitesk/196658540827
Manuál introverta
http://psychologie.cz/manual-introverta/

NASPÄŤ

Fenomén koktailovej párty
Fenomén koktailovej párty je psychologické označenie selektívnej pozornosti v spoločnosti ďalších osôb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n_koktejlov%C3%A9_party

NASPÄŤ

Forerov efekt
Forerov efekt je všeobecne platný psychologický fenomén, kedy človek má tendenciu akceptovať akékoľvek všeobecné popisy osobnosti ako priamo ušité na jeho osobu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Forer%C5%AFv_efekt
Cold reading chladné čítanie je spôsob, ktorým astrológovia, iluzionisti, jasnovidci, liečitelia, manipulátori apod. presvedčujú klienta, že vedia všetko o jeho osobnosti a problémoch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cold_reading
Forerov (Barnumov) efekt je označenie typu subjektívnej validácie, pri ktorej človek nájde osobný význam v popisoch, ktoré by sa mohli týkať mnohých ľud
http://www.pouzimerozum.sk/2011/08/01/forerov-efekt/

NASPÄŤ

Frustrácia
Frustrácia je vnútorný stav organizmu, ktorý vzniká, ak je nejaká dôležitá potreba síce vzbudená, no jej uspokojeniu sa kladie do cesty ťažko prekonateľná alebo neprekonateľná prekážka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Frustr%C3%A1cia
Frustrácia a stres, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/55879/frustracia-a-stres-(reakcie-na-frustraciu-znaky-frustracnej-situacie)
Frustrácia a deprivácia, referát
http://referaty.aktuality.sk/mo-frustracia-a-deprivacia/referat-3026
Frustrácia z práce
http://www.mentalis.sk/clanky/detail/frustracia-z-prace
Frustrácia a jej dôsledky
http://korzar.sme.sk/c/4570008/frustracia-a-jej-dosledky.html

NASPÄŤ

Halucinácia
Halucinácia je klam vnímania, pri ktorom pociťujeme realitu, aj keď chýba vonkajšia podnetová energia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Halucin%C3%A1cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halucinace
Blud je nevyvrátiteľné a mylné presvedčenia, ktoré si pacient udržiava aj napriek tomu, že okolie jeho predstavy nezdieľa. Je voči nim nekritický a nevyžaduje pre ne dôkazy. Je to jedna zo závažných porúch myslenia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Blud_%28psychiatria%29
Čo sú halucinácie?
http://www.odpovede.sk/otazky/co-su-halucinacie
Druhy halucinácií
http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/druhy-halucinaci
Halucinácie a bludy
http://priznaky.vitalion.cz/halucinace-a-bludy/
Halucinácia
http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvh/halucinacia.html
Poruchy vnímania
http://www.psychiatria.szm.com/v4.html
Pozitívna a negatívna halucinácia
http://www.hypnoza.sk/pozitivna-negativna-halucinacia.php
Halucinácia, ilúzia a sugerácia
http://www.meditacia.sk/1314-Dennik-Terapeuta/322-Halucinacia-iluzia-a-sugeracia/
Ako vyvolať halucinácie bez drog?
http://magazin.atlas.sk/zdravie/ako-vyvolat-halucinacie-bez-drog/676901.html

NASPÄŤ

Herostratizmus
Herostratizmus sa v psychológii označuje chorobná túžba stať sa slávnym za každú cenu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herostratismus
Hérostratos z Efezu bol človek, ktorý ako mladý muž v roku 356 pr. n. l. za účelom, aby sa jeho meno dostalo do histórie, podpálil Artemidin chrám v Efeze
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rostratos

NASPÄŤ

Charakter
Charakter je súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Charakter_(výrazné_vlastnosti)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
Charakter osobnosti, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/10272/charakter-osobnosti
Charakter, definícia
http://www.cojeco.cz
Osobnosť verzus charakter
http://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivnecezokno/osobnost-verzus-charakter

NASPÄŤ

Id, ego a superego
Id, ego a superego sú podľa Freudovej psychoanalýzy tri základné časti osobnosti človeka. Tento model ľudskej osobnosti prvýkrát popísal Freud vo svojej knihe Das Ich und das Es z roku 1923
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Psychoanalýza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id
Egoizmus alebo sebectvo je cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohľadňujúce alebo málo zohľadňujúce záujmy iných
http://sk.wikipedia.org/wiki/Egoizmus
Egocentrizmus je sklon subjektu vzťahovať všetko k sebe a na seba. Tento sklon je u dieťaťa normálny, pretože dieťa spočiatku nerozlišuje medzi sebou a vonkajším svetom. U dospelého je to naopak znak afektívnej nedospelosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egocentrismus
Sigmund Freud. Štruktúra osobnosti, referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/osobnosti-zivotopisy/5147-sigismund-freud/
http://www.facebook.com/referaty
Obranné mechanizmy ega
http://web.quick.cz/psychologies/obrana_ega.htm
Diskusné fórum: Ego na veľa spôsobov?
http://www.diskusneforum.sk/8721/ego-na-vela-sposobov?show=8721#q8721
Diskusné fórum: Ego a jeho potlačovanie
http://www.birdz.sk/diskusie/ego-a-jeho-potlacovanie-/26449-tema.html

NASPÄŤ

Idea
Idea je významový útvar hojne tematizovaný a reflektovaný v európskej filozofii počnúc Platónom. Ideu vyčleňujú z významového univerza obyčajne ako význačný, orientujúci, kľúčový ap. významový útvar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Idea
Platón bol Sokratov žiak, spolu s Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof. Najväčší vplyv mala jeho teória ideí a filozofia štátu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
Platón - teória ideí, referát
http://www.zones.sk/studentske-prace/filozofia/3366-platon-teoria-idei/
Platónova filozofia, referát
http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/soc/43293
Idea dokonalého človeka v antickej kultúre, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/filozofia/40547
Klasická novoveká filozofia, referát
http://referaty.aktuality.sk/mo-klasicka-novoveka-filozofia/referat-258

NASPÄŤ

Iluminácia
Iluminácia - etapa procesu tvorivej činnosti, heuristické riešenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iluminace_%28psychologie%29
Osvietenie alebo iluminácia je vo filozofii zvláštny Boží vplyv, pri ktorom sa uskutočňuje isté nevyhnutné a všeobecné poznanie človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Osvietenie

NASPÄŤ

Ilúzia
Ilúzia je mylný zmyslový vnem. Ilúzia vždy vychádza zo skutočného podnetu, ktorý je zmyslovými receptormi chybne interpretovaný. Odtiaľ v prenesenom zmysle očakávanie klamnej mylnej nádeje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iluze
http://en.wikipedia.org/wiki/Illusion
Paobraz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paobraz
Fascinujúce optické ilúzie
http://www.totaltraining.sk/index.php/opticke-iluzie
Zrakové klamy - paobrazy
http://brainden.com/hlavolamy/zrakove-klamy-paobraz.htm
Ilúzie. Seminárna práca z percepcie
http://www.percepcia.szm.com/iluzie.html
Ilúzia spomienky
http://invivomagazin.sk/iluzia-spomienky_140.htm

NASPÄŤ

Imaginácia
Imaginácia (z lat. imago, obraz, predstava) znamená obrazotvornosť, v širšom zmysle predstavivosť a tvorivú schopnosť človeka vôbec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imaginace
Aktívna imaginácia je metóda, ktorú používa hlbinná psychológia na vyvolanie skúsenosti s osobným alebo kolektívnym nevedomím
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivn%C3%AD_imaginace

NASPÄŤ

Individuácia
Individuácia je stávanie sa individuálnym a konkrétnym; proces diferenciácie psychického vývoja človeka do vlastnej samostatnej osobnosti. To, čo umožňuje individuáciu, sa zvykne označovať ako princíp individuácie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Individuace
http://sk.wikipedia.org/wiki/Individuácia_(psychológia)
Archetypy a kolektívne nevedomie
http://www.persefona.host.sk/documents/Jung.htm
Carl Gustav Jung: Individuácia
http://jung.sneznik.cz/individuace.htm
Diskusné fórum: Individuácia vs. persona
http://jung.sneznik.cz/forum/read.php?3,1800,1988
http://www.facebook.com/pages/Carl-Gustav-Jung/158497790840339?v=wall

NASPÄŤ

Indoktrinácia
Indoktrinácia znamená úsilie zamerané k slepému a odovzdanému prijatiu určitej doktríny, názorov alebo postojov, ktoré nepripúšťajú diskusiu ani kritiku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Indoktrin%C3%A1cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indoktrinace
Brainwashing je v psychológii metóda násilnej indoktrinácie sledujúca rozrušenie prijatých systémov hodnôt a názorovej orientácie jedinca za účelom dosiahnutia zmeny týchto hodnôt, až protichodného osobného presvedčenia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Brainwashing

NASPÄŤ

Infantilizmus
Infantilizmus alebo detinskosť (dospelých) je ustrnutie telesného, duševného a pohlavného vývoja na úrovni dieťaťa. Najčastejšie je to dôsledok hormonálnej poruchy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Infantilizmus_(psychológia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infantilismus

NASPÄŤ

Inštinkt
Inštinkt je vrodená dispozícia k určitej činnosti alebo k dosahovaniu určitého cieľa. Sú to vrodené, zdedené spôsoby správania, ktorým sa ani človek, ani zviera nemusia učiť
http://sk.wikipedia.org/wiki/In%C5%A1tinkt
Intuícia alebo inštinkt?
http://baby-web.topky.sk/clanky/a2291-Intuicia-alebo-instinkt.aspx
O komunikácii a inštinktoch
http://psychologie.cz/o-komunikaci-instinktech/
Inštinkt života a inštinkt smrti
http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teorie-osobnosti#a13

NASPÄŤ

Inteligencia
Inteligencia je súbor rozumových schopností, schopnosť riešiť problémy za okolností sprevádzaných neurčitosťou. Pod slovom inteligencia sa tiež rozumie schopnosť vyťažiť dôležité informácie z daného množstva pozorovaní, ktoré nám zabezpečia prežitie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inteligenčný_kvocient
Séria článkov o inteligencii
http://bur.blog.sme.sk/c/186815/Inteligencia-1.html
Inteligencia a jej meranie, referát
http://referaty-seminarky.sk/inteligencia-a-jej-meranie/
Meranie inteligencie
http://ulrichova.blog.sme.sk/c/129561/Meranie-inteligencie.html
Inteligencia a jej rozvoj v školách, referát
http://referaty.aktuality.sk/vytlac-referat-1043
Inteligencia, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/31753/inteligencia
Inteligencia, teória inteligencie
https://docs.google.com/document
Inteligencia je dedičná a závislá na rýchlosti myslenia
http://www.zzz.sk/?clanok=6044
Mensa Slovensko, nezisková medzinárodná organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí
http://www.mensa.sk
IQ test inteligencie online
http://www.iq-tester.sk
Sme chytrejší ako naši predkovia?
http://casopis.mensa.cz
Emocionálna inteligencia
http://www.infovek.sk/predmety/etika/eq/eqM.php

NASPÄŤ

Intrapersonálne konflikty
Konflikt všeobecne označuje stret protichodných síl, tendencií alebo motívov. V prípade intrapersonálneho konfliktu sa jedná o vnútorný osobný konflikt jedinca
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intrapersonální_konflikty
Záťažové situácie a správanie ľudí, referát
http://referaty.aktuality.sk/zatazove-situacie-a-spravanie-ludi/referat-9410
Riešenie konfliktov, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/39037/riesenie-konfliktov

NASPÄŤ

Intuícia
Intuícia v súčasnom používaní obvykle označuje schopnosť rýchleho chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním hoci býva sprevádzané pocitom jasnosti, istoty a nie je podložené žiadnymi dôvodmi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intuice
Intelekt, intuícia a logika
http://www.hypnoza.sk/intelekt-intuicia-logika.php
Pocit šťastia a intuícia spolu úzko súvisia
http://zena.sme.sk/c/4978218/pocit-stastia-a-intuicia-spolu-uzko-suvisia.html
Psychická intuícia - keď jednoducho vieme, čo sa stane
http://eprakone.wordpress.com/2009/01/10/psychicka-intuicia-ked-jednoducho-vieme-co-sa-stane/
Intuícia alebo inštinkt?
http://www.babyweb.sk/Clanky/a2291-Intuicia-alebo-instinkt.aspx
Pocity a intuícia - náš navigačný prístroj
http://www.evolucia-vedomia.me/2014/01/15/pocity-a-intuicia-nas-navigacny-pristroj/
https://www.facebook.com/evoluciavedomia.me

NASPÄŤSúvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy O-R Psychologické pojmy S-Š Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll